River Yavne

River Yavne

.Location: Yavne
.Built area: 200 sqm